تبلیغات
عشق و دوستی - دلمان خوش است که مینویسیم
دلمان خوش است که مینویسیم

و دیگــران می
خـواننــد

و عــده ای می گـوینــد

آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند

و بعضــی مـی
خنــدنـد

دلمــان خـوش اســت

به لــذت هــای
کــوتـاه

به دروغ هــایی که از راســت

بـودن قشنــگ تـرند

به
اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند

یـا کســی عاشقمــان شــود

با
شــاخه گلی دل می بنــدیـم

دلمــان خـوش
می شــود

به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی

و وقــتی
چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود

چقـــدر راحـت لگـــد می
زنیـــم

و چــه ســــاده می
شـکــنیم

همــــه چیـــز را ...


تاریخ : شنبه 31 مرداد 1394 | 11:36 ب.ظ | نویسنده : امیررضا سلیمی | نظرات

  • paper | راه بلاگ | تک تاز بلاگ